Odpad

Svoz komunálního odpadu
Přihlášení k místnímu poplatku za odvoz komunálního odpadu proveďte na OÚ Bublava v úředních hodinách.

Svoz komunálního odpadu probíhá vždy v pátek dopoledne. Je možné si vybrat mezi třemi variantami svozu:

1x za týden (červená nálepka)
1x za 14 dní (žlutá nálepka)
1x za měsíc (oranžová nálepka)

Plán vývozů na rok 2024

Třídění odpadu:
V obci Bublava se nachází 6 stanovišť s nádobami na tříděný odpad, viz mapa:

Odkládání odpadu MIMO kontejnery na tříděný odpad je zakázáno a to i v případě, že jsou kontejnery již naplněné. Dbejte také na způsob třídění odpadu – viz leták níže a informační cedule na stanovištích tříděného odpadu.

https://www.ekokom.cz/

https://www.jaktridit.cz/

Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dle OZV č. 2/2021  min. dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených (do tzv. velkoobjemových kontejnerů).

V případě potřeby je také možné odpad odevzdat ve sběrném dvoře v Kraslicích (více info www.tsmk.cz).

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o stanovení obecného systému odpadového hospodářství je k nahlédnutí ZDE